Gönderiliyor...
KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE, KULLANIMINA VE PAYLAŞIMINA DAİR AÇIK RIZA BEYANI

Sayın Veri Sahibi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

İşbu bağlamda, kişisel verileriniz Superdent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Aydınlatma Metni’nde Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenecek, depolanacak, muhafaza edilecek, gerektiğinde güncellenecek, Aydınlatma Metni’nde belirtilen haller ile mevzuat ve yasal sınırlar dâhilinde 3.kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecek ve KVK Kanunu’nda belirtilen şekillerde işlenebilecektir. KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereğince Polikliniğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVK Kanunu’nun 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Veri Kanunu”) kapsamında;

-“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca; Superdent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizlere hasta yararı ve kamu sağlığı doğrultusunda sağlık hizmeti (teşhis, tedavi, bakım hizmetleri vb.) sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydederek arşivlerimizde saklayacağımızı, işleyeceğimizi,

-İlgili mevzuat kapsamında sağlık kuruluşu olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmemiz için hizmet sunulan hastanın bilgilerini tespit için kimlik, adres, telefon, tıbbi öykü ve diğer gerekli tüm bilgileri kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tıbbi hasta dosyasında bulunmak üzere tüm kayıt ve belgeleri düzenlemekle yükümlü olduğumuzu,

-Özel sağlık sigortanızı kullanmanız halinde sigorta şirketiniz başta olmak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile paylaşılacağını bildiririz.

 -Yukarıdaki bilgilendirme metnini ve Superdent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Aydınlatma Metnini aşağıda belirttiğim tarihte okuduğumu, incelediğimi ve belirtilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi, özgür irademle kişisel verilerimin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu Rıza Beyanı tarafımdan yazılı olarak geçersizliği beyan edilmediği sürece geçerlidir.

AD SOYAD                                                                                                                                                       İMZA